DOBROSTAN STUDIO – REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad korzystania z zajęć w Dobrostan Studio na ul. Powstańców Śląskich 112 53-333 Wrocław prowadzonym przez Natalię Pinkowską – nazwa działalności Jasana Yoga Life Coaching NIP 6981736671.
Dziękujemy Wam za zaufanie i praktykę w naszym Studio.

Poniżej prezentujemy Regulamin dotyczący zasad działania i warunków korzystania z Dobrostan Studio nazywanego w dalszej części regulaminu Studiem Jogi.

1. Każda uczestniczka/k Studia Jogi przed zajęciami zobowiązana/y jest do zapoznania się z obowiązującym regulaminem.
2. Decyzja o wzięciu udziału w zajęciach przez uczestniczkę/ka oznacza zapoznanie się przez nią/o z obowiązującym regulaminem.
3. Studio Jogi zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym w miarę możliwości będzie informować przez aplikację służącą do zapisów, na swoim profilu FB, innych mediach społecznościowych i/lub bezpośrednio uczestników. Uczestnicy jednak zobowiązaniu są do śledzenia zmian w regulaminie studia.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH- KARNETY/PŁATNOŚCI/DANE OSOBOWE
4. Na zajęcia obowiązują zapisy poprzez app.fitssey.com/dobrostanstudio
5. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 30 dni przed zajęciami. W przypadku braku dokonania zapisu na zajęcia uczestniczka/k może zostać niedopuszczona do ich uczestnictwa z uwagi na brak miejsca.
6. Zajęcia odbywają się gdy liczba zapisanych osób na 3h przed ich rozpoczęciem wynosi 3. W przypadku nie osiągnięcia tego progu zajęcia są odwoływane, a zapisani klienci informowani przez SMS i/lub email. W przypadku zajęć porannych, a więc tych rozpoczynających się do 12:00, zajęcia odwoływane są do 21:00 dnia poprzedniego.

7. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 3 godziny przed przyjściem (poprzez system rezerwacji fitssey), uważane są za obecne, co oznacza pobranie wejścia z karnetu/płatności za zajęcia. W przypadku zajęć porannych, a więc tych rozpoczynających się do 12:00, niezbędne jest wypisanie do 21:00 dnia poprzedniego. W przeciwnym przypadku osoby uznane zostaną za obecne i zostanie pobrana płatność za zajęcia.
8. Wszystkie karnety są imienne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
9. Ważność karnetu determinuje dokonanie za niego płatności. Płatności zatem powinny być uregulowane przed zajęciami.
10. W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie uczestniczkom/kom nie przysługuje zwrot pieniędzy za niezrealizowane zajęcia.
11. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych uczestniczki/a, którzy zobowiązani się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się uczestniczka/k wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu Studia z nią/m.
12. Dane osobowe uczestniczki/a wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
13. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), przepisów o RODO. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
14. Rejestrując swoje konto w systemie Fitssey, uczestniczka/k podaje następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu.
15. Za bezpieczeństwo danych odpowiada system Fitssey, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (RODO); ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.).
16. Studio kontaktuje się z uczestniczkami/mi drogą mailową lub telefoniczną w celach związanych z organizacją zajęć.
17. Dostęp do danych osobowych ma właścicielka oraz osoby zarządzające Studiem.
18. Administratorką danych osobowych jest Natalia Pinkowska. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych uczestniczek/ów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
19. Administratorka przetwarza jedynie dane osobowe, które uczestniczka/k podała w związku z korzystaniem z systemu rezerwacji Fitssey (imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu).

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH/ ORAGNIZACJA SAMYCH ZAJĘĆ I PRAKTYK
20. Prowadzone zajęcia, mimo, iż służą poprawie dobrostanu nie mogą zastąpić konsultacji medycznych, a czasem ich wymagają. Przedstawiamy zatem poniżej zasady uczestnictwa w zajęciach.
21. Studio zostaje otwarte na co najmniej 15 minut przed zajęciami.
22. W celu spokojnego przygotowania się do zajęć prosimy o przybycie 5-10 minut przed ich rozpoczęciem. Prosimy o punktualność. Spóźniający się przeszkadzają innym praktykującym i mogą zostać niedopuszczeni do udziału w zajęciach.
23. Odzież i obuwie pozostawiamy w miejscach do tego przeznaczonych.
24. Studio nie odpowiada za straty materialne poniesione przez uczestniczki/ów na terenie Studia.
25. W Studio poruszamy się boso lub w obuwiu zmiennym.
26. Przed wejściem do studia należy wyłączyć telefon lub przełączyć go na tryb bezgłośny z wyłączeniem trybu wibracji.
27. Sprzęt, który został oddany uczestniczce/owi do dyspozycji na czas zajęć, należy oczyścić i zwrócić na miejsce przechowywania zaraz po zakończenie zajęć.
28. W trakcie zajęć ćwiczymy boso lub w skarpetkach. Praktykujemy w przewiewnym lekkim stroju nie krępującym ruchów.
29. Do zajęć można przystąpić około 2 godziny po jedzeniu. Nie spożywamy pokarmów i płynów w trakcie zajęć.
30. Nie praktykujemy po dłuższym pobycie na słońcu, w solarium czy saunie.
31. Absolutnie zabraniamy uczestnictwa w zajęciach osobom znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
32. Uczestniczki/y biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, tym samym zrzekając się roszczeń w stosunku do Studia z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia stanu zdrowia w efekcie praktyki i ćwiczeń.
33. Przed przystąpieniem do zajęć uczestniczka/k ma obowiązek we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia i dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach.
34. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami zajęć po konsultacji z osobą prowadzącą i za pisemną zgodą rodziców.
35. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje uczestników powstałe na terenie Studia.
36. Studio nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.
37. Niezależnie od dokonanych konsultacji lekarskich uczestniczka/k zawsze powinni poinformować osobę prowadzącą zajęcia o problemach zdrowotnych przed zajęciami.
38. Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje- przewlekłe lub chwilowe- należy zgłaszać przed zajęciami osobie prowadzącej.
39. W przypadkach poważnych i przewlekłych konieczne są konsultacje lekarskie i zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
40. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań.
41. Osoby ciężarne i w trakcie menstruacji zobowiązane są do poinformowania osoby prowadzącej o tym fakcie. Nie wszystkie praktyki są wskazane dla nich; niektóre zaś należy zmodyfikować.
42. Jeśli w trakcie zajęć pogorszy się Twoje się samopoczucie, należy o tym niezwłocznie poinformować osobę prowadzącą zajęcia. Podczas zajęć nie powinno odczuwać się napięcia w obrębie głowy, bólu, zawrotów głowy, drętwienia, osłabienia i innych zaburzeń czynności organizmu.
43. Uczestniczki/cy są świadomi swojego stanu zdrowia i ćwiczą na własną odpowiedzialność.
44. Nie należy pomagać innym uczestniczkom/om zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie osoby prowadzącej zajęcia.
45. Studio staramy się utrzymać wspólnie w porządku, dbając o odkładanie sprzętów na miejsce i dbając o zasady czystości.